LangUuDiem.Com
Họ ” Nguyễn Khoa” – ƯU ĐIỀM

Họ ” Nguyễn Khoa” – ƯU ĐIỀM

SẮC LỆNH VUA KHẢI ĐỊNH BAN PHONG CHO SƠ THẾ TỔ HỌ NGUYỄN KHOA 敕 承天府豐田縣扶 宅總優曇社奉事本土開耕阮幹大郎之神稔著靈應肆念正直眹四旬大慶節經颁寶詔 覃恩禮隆登秩著封為翊保中興靈扶尊神準其奉事神其相佑保我黎民 欽哉 啓定玖年柒月貳十五日 敕命之寳 Phiên âm: Thừa thiên phủ Phong điền huyện Phù trạch tổng Ưu điềm xã phụng sự Bổn thổ khai canh…